Skip to main content
search
0

Bosse Larsson

Konsult och medförfattare (Utmanande tankesätt)

Read Bio in English

Bosse Larsson är mångårig konsult för oss på Challenging Learning. Han är en av våra projektledare i Sverige och ansvarar för att leverera inspirerande keynotes och workshops i olika projekt och på konferenser. Genom sina insikter vill han bredda, bryta och förändra tankemönster kring utbildning, organisation och ledarskap.

Med mer än 30 års erfarenhet av en mängd olika utbildningsmiljöer använder Bosse sin talang för att samarbeta med lärarteam, i syfte att uppmuntra till actionslärande och med ett orubbligt fokus på elevers lärande. Detta märks tydligt i hans presentationer, workshops, lektionsobservationer och demonstrationer, där han modellerar sin tro att det viktigaste är att veta hur man lär sig.

Sitt goda rykte om att kunna utveckla kreativt tänkande och lärande bygger på erfarenheter genom hela skolsystemet och han har varit en regelbunden gästföreläsare på lärarutbildningar i Sverige, Finland och på Nordirland. I workshops kombinerar Bosse reflekterande och utmanande innehåll med “ett allvarligt sinne för humor” (det är åtminstone vad han tycker!).

Bosses expertis inom workshops utgår från kreativitet, tankeverktyg, Dwecks mindset, metakognition, motivation och feedback.

Förutom att hålla presentationer, keynotes och leda workshops i alla skandinaviska länder har Bosse arbetat över hela världen, från Kanada till Malaysia och Nya Zeeland. Han var med och skrev boken Utmanande tankesätt med James Nottingham och har turnerat regelbundet med professor Carol Dweck.

Följ Bosse

Bosse Larsson

Konsult och medförfattare (Utmanande tankesätt)

Read Bio in English

Bosse Larsson är mångårig konsult för oss på Challenging Learning. Han är en av våra projektledare i Sverige och ansvarar för attleverera inspirerande keynotes och workshops i olika projekt och på konferenser. Genom sina insikter vill han bredda, bryta ochförändra tankemönster kring utbildning, organisation och ledarskap.

Med mer än 30 års erfarenhet av en mängd olika utbildningsmiljöer använder Bosse sin talang för att samarbeta med lärarteam, i syfte att uppmuntra till actionslärande och med ett orubbligt fokus på elevers lärande. Detta märks tydligt i hans presentationer,workshops, lektionsobservationer och demonstrationer, där han modellerar sin tro att det viktigaste är att veta hur man lär sig.

Sitt goda rykte om att kunna utveckla kreativt tänkande och lärande bygger på erfarenheter genom hela skolsystemet och han har varit en regelbunden gästföreläsare på lärarutbildningar i Sverige, Finland och på Nordirland. I workshops kombinerar Bossereflekterande och utmanande innehåll med “ett allvarligt sinne för humor” (det är åtminstone vad han tycker!).

Bosses expertis inom workshops utgår från kreativitet, tankeverktyg, Dwecks mindset, metakognition, motivation och feedback.

Förutom att hålla presentationer, keynotes och leda workshops i alla skandinaviska länder har Bosse arbetat över hela världen,från Kanada till Malaysia och Nya Zeeland. Han var med och skrev boken Utmanande tankesätt med James Nottingham och harturnerat regelbundet med professor Carol Dweck.

Följ Bosse

Bosse Larsson is a long-time associate consultant for Challenging Learning. He is one of our project leaders in Sweden and is responsible for delivering inspirational keynotes and workshops in various projects and at conferences. Through his insightful delivery, he aims to broaden, break and change thought patterns about education, organisation and leadership.

With more than 30 years of experience in a variety of educational settings, Bosse uses his talent for collaborating with teams of teachers to encourage action learning and maintains an unwavering focus on student learning. This is evident in his presentations, workshops, lesson observations and demonstrations, where he models his belief that what matters most is knowing how to learn.

He has built his excellent reputation on developing creative thinking and learning from pre-school to further education and has been a regular guest lecturer in teacher training in Sweden, Finland and Northern Ireland. In workshops, Bosse combines reflective, challenging content with ‘a serious sense of humour’ (at least that is what he thinks!).

Bosse’s expertise in workshops include creativity, thinking tools, Dweck’s mindset, metacognition, motivation and feedback.

Apart from giving presentations, keynotes and leading workshops in all Scandinavian countries, Bosse has worked worldwide, from Canada to Malaysia and New Zealand. He co-wrote the book Challenging Mindset with James Nottingham and has toured regularly with Professor Carol Dweck.

Books by Bosse Larsson

Book Bosse

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency