Skip to main content
search
0

Marianne Skogvoll är vår mest erfarna och pålitliga konsult och nu regionchef för Skandinavien.

Marianne Skogvoll

Senior Consultant, Regional Project Manager (Scandinavia)

Read Bio in English
Marianne Skogvoll är regionchef för Challenging Learnings nordiska länder och leder vårt skandinaviska konsultteam. Hon ansvarar för effekten och leveransen av alla våra projekt i Norge, Sverige, Danmark och Finland och tar täten i våra största långsiktiga utvecklingsprojekt i Norge och Sverige.

Mariannes styrka ligger i hennes förmåga att koppla utmanande budskap kring lärande med lokala sammanhang och skolans nuvarande verklighet. På så sätt kan hon bygga sina insatser kring skolans mål för att maximera effekten av de processer hon leder.

Som Senior consultant har hon ett gott rykte som en samordnare av djupa inlärningsprocesser. Genom effektiv dialog, kollegialt lärande och utmaning engagerar hon lärare och ledare och inger förtroende hos alla hon möter. En presentation av Marianne är interaktiv, engagerande, reflekterande och rolig.

Mariannes erfarenhet av skolledarskap, Philosophy for Children (P4C) och utvärdering av lärande innebär att hon sakkunnigt kan leverera alla delar av Challenging Learning Process. Hon genomför demonstrationslektioner med elever för att modellera inspirerande klassrumspraktik för lärare att observera. Hon arbetar med ledare och handledare för att skapa en hållbar lärkultur där användningen av data, högkvalitativ dialog och reflektion driver fram förbättringar i undervisning och lärande. Hennes klassrumobservationer betraktar lärande genom elevernas ögon och visar de framsteg skolorna gör.

Mariannes workshops inspirerar lärare att engagera sig i sitt eget aktionslärande och hon tillhandahåller praktiska klassrumsverktyg som hjälper till att utveckla de attityder, färdigheter och kunskaper som eleverna behöver för ett livslångt lärande.

As Senior Consultant, she has an excellent reputation as a facilitator of deep learning processes. Through effective dialogue, collaborative learning and challenge she engages teachers, leaders and champions and inspires confidence in everyone she meets. A presentation with Marianne is interactive, engaging, reflective and fun.

Följ Marianne

Marianne Skogvoll

Senior Consultant, Regional Project Manager (Scandinavia)

Read Bio in English
Marianne Skogvoll är regionchef för Challenging Learnings nordiska länder och leder vårt skandinaviska konsultteam. Honansvarar för effekten och leveransen av alla våra projekt i Norge, Sverige, Danmark och Finland och tar täten i våra störstalångsiktiga utvecklingsprojekt i Norge och Sverige.

Mariannes styrka ligger i hennes förmåga att koppla utmanande budskap kring lärande med lokala sammanhang och skolansnuvarande verklighet. På så sätt kan hon bygga sina insatser kring skolans mål för att maximera effekten av de processer hon leder.

Som Senior consultant har hon ett gott rykte som en samordnare av djupa inlärningsprocesser. Genom effektiv dialog, kollegialt lärande och utmaning engagerar hon lärare och ledare och inger förtroende hos alla hon möter. En presentation av Marianne ärinteraktiv, engagerande, reflekterande och rolig.

Mariannes erfarenhet av skolledarskap, Philosophy for Children (P4C) och utvärdering av lärande innebär att hon sakkunnigt kanleverera alla delar av Challenging Learning Process. Hon genomför demonstrationslektioner med elever för att modellerainspirerande klassrumspraktik för lärare att observera. Hon arbetar med ledare och handledare för att skapa en hållbar lärkultur där användningen av data, högkvalitativ dialog och reflektion driver fram förbättringar i undervisning och lärande. Hennesklassrumobservationer betraktar lärande genom elevernas ögon och visar de framsteg skolorna gör.

Mariannes workshops inspirerar lärare att engagera sig i sitt eget aktionslärande och hon tillhandahåller praktiskaklassrumsverktyg som hjälper till att utveckla de attityder, färdigheter och kunskaper som eleverna behöver för ett livslångt lärande.

As Senior Consultant, she has an excellent reputation as a facilitator of deep learning processes. Through effective dialogue, collaborative learning and challenge she engages teachers, leaders and champions and inspires confidence in everyone she meets. A presentation with Marianne is interactive, engaging, reflective and fun.

Följ Marianne

Marianne Skogvoll is Regional Manager for Challenging Learning’s Nordic countries and leads our Scandinavian consultancy team. She is responsible for the impact and delivery of all our projects in Norway, Sweden, Denmark and Finland and takes the lead role on our largest long-term development projects in Norway and Sweden.

Marianne’s strength lies in her ability to connect Challenging Learning messages with local context and the school’s current reality, so that she can build her sessions around the school’s aims to maximise impact.

Marianne’s experience in school leadership, Philosophy for Children and Assessment for Learning means that she can expertly deliver all elements of the Challenging Learning Process. She runs demonstration lessons with students to model inspiring classroom practice for teachers to observe. She works with leaders and champions to create a sustainable culture of learning where the use of data, high-quality dialogue and reflection drive improvements in teaching and learning. Her classroom observations look at learning through the eyes of the students and demonstrate the progress schools are making.

Marianne’s workshops inspire teachers to engage in their own action learning and she provides the practical classroom tools that help develop the attitudes, skills and knowledge that students need to become life-long learners.

Book Marianne

Stronger Learning for Stronger Lives

Get in Touch

Stronger Learning for Stronger Lives

Select your currency