Challenging Learning Process (utmanande lärprocess)

En djuplodande process, skräddarsydd för att hjälpa dig att genomföra den förändring du vill uppå i din förskola eller skola.

Hem   –   Kontakta oss   –   Utmande läroprocess   –   Böcker

James Nottingham   –   Tjänster   –   Keynotes   –   Ämnen  –   Learning Pit

Om du vill etablera långvariga, hållbara förändringar är vårt bästa erbjudande att arbeta med en Challenging Learning process (utmanande lärprocess).

CLP är en process, inte ett program. Vi har inga förutbestämda program eller manus. Vi börjar med att förstå din kontext,dina styrkor, behov och önskningar, och hjälper dig sedan att finjustera det du redan gör. Förändringen kommer att omfatta alla nivåer; ledare, handledare/coacher, lärare, supportpersonal och vårdnadshavare.

The Challenging Learning Process (CLP)

En CLP är en evidens-/bevisbaserad process. Vi samlar baslinjedata/gör en nulägesanalys under processens inledning och övervakar progressionen genom datainhämtning, observationsrapporter, och regelbundna besök. Genom att samla in data har vi möjligheten att ge en spegling av era barns- och elevers upplevelser av sitt lärande och därför ge er ett unikt perspektiv på nuläget i er organisation. Från detta nuläge kan vi tillsammans med er sätta realistiska och nåbara mål att arbeta mot.

Det finns inte två CLP som ser likadana ut. Vi vet att de flesta förskolor och skolor delar vardagliga utmaningar. Men det är sammansättningen av strukturer, personal, kultur, historia, geografi, budget, föräldrar och elever som gör varje verksamhet unik. Detta gör att det är svårt att exakt säga vad som kommer att uppnås innan vi har skapat processen tillsammans med er, anpassad till er kontext. Typiska effekter av denna arbetsprocess brukar inkludera:

 • Ökat personalengagemang och nöjdhet;
 • Förbättrad motivation, motgångskraft/resiliens och nyfikenhet hos barn och elever;
 • Förbättrad användning av feedback, frågetekniker och dialog för att öka lärandet;
 • En sundare attityd gentemot utmaning, progression och prestation;
 • Elever som oftare arbetar med djupare nivåer av förståelse, snarare än med mera ytlig kunskap;
 • Ökat mått av förmåga att resonera hos barn- och elever;
 • Ökat antal frågor med bättre kvalitet som ställs av barn- och elever;
 • Utvecklingen av ett gemensamt språk för lärande mellan personal, barn-och elever;
 • Ett ökat delande av resurser, expertis och idéer inom och mellan organisationer;
 • Utvecklandet av en kultur som verkar för inkludering;
 • Minskat antal incidenter av oönskade beteenden i klassrummet;
 • Ökat föräldraengagemang kring barns- och elevers lärande.
Organisationer som redan arbetar med en CLP
Vad gör att en CLP sticker ut?
Vilken inverkan har en CLP?
Organisations Involved in a CLP
What makes a CLP different?
What is the Impact of a CLP?
Organisations Involved in a CLP
What makes a CLP different?
What is the Impact of a CLP?

Challenging Learning Process i detalj

Hur hjälper en CLP en förskola eller en skola?

En CLP förbättrar personalens engagemang och barn- och elevers lärande. Det stärker er lärkultur och leder till förbättrad användning av feedback, frågetekniker och dialog. Den börjar med er kontext och hjälper er att göra de förändringar som ni vill genomföra. En CLP är evidensbaserad (inkluderat metaanalyser, aktionslärande och barns och elevers perspektiv) och stöttas i praktiskt genomförande (inkluderat läromedel, resurser, handledning och demonstrationslektioner). 

Den har skapats utifrån perspektiven ”bottom-up” och ”top-down” och är kontinuerligt förbättrad och anpassad efter behov. Den ger verkligen valuta för pengarna genom att bygga kapacitet och kollektiv förmåga/Efficacy så att ert team fortsätter en hållbar förändringsprocess även långt efter att insatsen tillsammans med oss är över.

Hur mycket tid går åt till en CLP?

En CLP består huvudsakligen av tre delar: a) personalen deltar i sitt eget aktionslärande som en del av det vardagliga läraruppdraget; b) vi arbetar vid sidan av personalen för att handleda, demonstrera och observera; c) vi leder utbildningsdagar för ledare, coacher/handledare, lärare och supportpersonal. Det är bara denna tredje del som måste ske utanför ordinarie verksamhet, och som kan erbjudas under studiedagar, efter skoltid eller även på helger beroende på era förutsättningar och behov. Om flera skolor ingår i CLP:n genomför vi ofta våra utbildningsdagar flera gånger så att den enskilda skolans personal kan delta i flera aktiviteter.

Hur länge pågår en CLP?

En CLP sträcker sig över två, oftast tre år (ibland fyra) beroende på kontext och prioriteringar. De första 3 till 6 månaderna av en CLP är en förberedelsefas där vi lär känna er kontext. Det sker genom lärpromenader, personal-, barn- och elevintervjuer, ledar- och coach- och handledarförberedelser och en genomgång av vår baslinjerapport med er styrgrupp. Detta resulterar i en överenskommelse om processmål och kriterier. Utifrån detta kommer vi överens om en serie aktionslärandecykler med er. Var och en av dessa inkluderar workshops för hela personalgruppen och efterföljs av att var och en prövar de föreslagna strategierna och reflekterar över dess effekter – med stöd av såväl lokala coacher/handledare på skolan som av teamet från Challenging Learning. Vid slutet av första året genomför vårt team en andra lärpromenad. Även då intervjuas personal, studenter och andra berörda så att vi kan rapportera till er styrgrupp om vilken progression vi identifierat och vad vi rekommenderar som nästa steg. Denna process repeteras även efter år två och tre så att hållbar förändring implementeras i organisationen.

Måste all personal vara delta i en CLP?

Ni måste inte involvera alla i en CLP. Dock passar en CLP all personal: ledare, lärare, supportpersonal, coacher, handledare och administratörer. Vi arbetar också gärna med föräldrar och erbjuder demonstrationslektioner med era barn och elever om ni vill. Vi ber er sätta samman en styrgrupp som vi arbetar med för att skapa processmål, kriterier för pågående progression och riktning. Vi rekommenderar också att ni väljer ut ett antal coacher eller handledare som kan bidra med energi och framgång till projektet.

Kan en CLP passa ihop med våra andra prioriteringar?

Ja. Varje CLP är skapad för att passa er kontext, prioriteringar och utvecklingsmöjligheter för er personalgrupp. Om ni t. ex. behöver prioritera likvärdighet, läs- och skrivutveckling, digitalisering, förbättring av värdegrundsarbetet eller utveckla social och emotionell kompetens, så skapar vi CLP:n utifrån det. Det är därför vi har en förberedelsefas under 3 till 6 månader: så att vi har möjligheten att verkligen lära känns er kontext så bra som möjligt. Vi kommer sedan skapa processen tillsammans med er styrgrupp för att säkerställa att alla aktiviteter och insatser passar perfekt med era behov och ambitioner.

Är det värt att göra en CLP om vi redan har genomgått Visible Learning +™?

Ja, det är det. En CLP ses ofta som ett logiskt nästa steg att ta för att implementera en lärandekultur efter ett Visible Learning-projekt. Som företag hade vi den exklusiva licensen för att genomföra Visible Learning i Skandinavien mellan 2013 och 2019, så vi känner till Visible LearningPlus -programmet utan och innan. Det skapades utifrån Professor John Hatties metastudie och fokuserade främst på insamling och tolkning av elevdata. Vår CLP förhåller sig förstås respektfullt till den forskningen men fokuserar främst på att förbättra pedagogiken och barns och elevers engagemang.

Visible Learning® and Visible Learning+™ are trademarks of Corwin Press, Inc.  Use of the Visible Learning trademarks by Challenging Learning on this website and in the related materials is solely for the purpose of illustration and in no way indicates any relationship with, or endorsement by, Corwin Press, Inc.

Fungerar CLP på alla skolor?

Vår erfarenhet är att det gör det, ja. En anledning är att vi har skapat varje CLP så att den möter behov, kontext och intentioner hos dem som vi arbetar med. Till dags dato har vi arbetat med enskilda skolor, grupper av förskolor, gymnasier eller hela kommuner. Vårt fokus är att förbättra pedagogiken och barns och elevers engagemang och kan därför arbeta med alla som vill stärka lärandet hos unga i alla åldrar.

Kommer en CLP att hjälpa oss att engagera samhället?

Om ni vill engagera samhället kan en CLP hjälpa er att göra just det. Många av de CLP:er som vi driver inkluderar ofta föräldrar- eller vårdnadshavarsessioner för att delge några av de bästa metoderna för att stödja deras barns lärande. Vi fokuserar också ofta på förbättrade övergångar, exempelvis förskola till skola, eller från lågstadium till mellanstadium osv. Nyckeln är ert behov. Om samhällsengagemang är en viktig anledning till varför ni vill gå in i en CLP kommer vi säkerställa att det är en del av det vi skapar tillsammans.

Finns det en gräns för hur stor en CLP kan vara?

Vi driver just nu en CLP med alla 84 förskolor, skolor och gymnasier i Karlskrona. Vi driver också väldigt många CLP:er med enskilda skolor runt om i världen, några med färre än 100 elever och andra med fler än 2000 studerande och +150 personal. En CLP som vi drev i Skanderborg, Danmark, inkluderade alla förskolor i kommunen, där några enheter hade färre än 20 barn i sina verksamheter. Vårt nuvarande arbete omfattar hela skalan från avlägsen/lantlig till urban/innerstad; från hög till låg socioekonomi; och från mono- till mycket mångkulturella skolor, förskolor och gymnasier. Det finns ekonomiska skalfördelar med att gå tillsammans med närliggande verksamheter såväl som vinster med att skapa en CLP med fokus på hela samhället.

Hur mycket kostar en CLP?

Kostnaden beror på er kontext, målsättningar och ambitioner. Organisationer med färre än 10 medarbetare behöver vanligtvis gå samman med en partnerskola eller ha tillgång till specifikt avsatta medel, medan verksamheter med något fler än 15 medarbetare kan uppleva begränsningar, men ändå inte en omöjlighet att starta på egen hand. Större skolor kan vanligtvis bekosta en CLP utifrån sin egen fortbildningsbudget. Som Judy Martin, Rektor vid Highweek grundskola – en förskola/skola med 300 barn och elever – konstaterade efter att ha investerat 300 000 kr för en CLP över 2,5 år; ”Challenging Learning är den största investering vi gjort på professionell fortbildning; det är också överlägset den såväl mest kostnadseffektiva som den mest inflytelserika när det handlar om barns lärande” (Läs mer om Highweek här).

Hur har andra finansierat en CLP?

Det finns många sätt som organisationer finansierat en CLP på. Större skolor betalar för en CLP genom sin egen fortbildningsbudget; mindre skolor brukar skapa ett nätverk tillsammans med andra. Vissa organisationer använder riktade medel, t.ex. statsbidrag eller liknande, som likvärdig skola eller bättre språkutveckling i förskolan. Ofta avsätts centralt riktade medel för att skapa en påverkan för alla skolor, då man kunnat se effekten hos andra som gjort samma sak. Om ni tar kontakt med oss kan vi resonera kring olika möjligheter och även sätta er i kontakt med andra med liknande förutsättningar som era, för utbyte av erfarenheter kring finansiering.

Kommer elevernas betyg förbättras pga av en CLP?

Vårt fokus är att förbättra lärandekulturen och att hjälpa personalen att lägga sin kraft och energi på den pedagogik och praktik som har störst inverkan på elevers progression. Självklart leder detta vanligtvis till förbättrade betyg, eftersom ju högre grad av progression eleven uppnår, desto bättre tenderar dess betyg att bli. Dock är inte betyg vårt fokus. Vi är mer intresserade av livslångt lärande, elevers motgångskraft/resiliens och passion, att stärka personalgruppen, och samhällets engagemang. Vi uppnår detta genom att hjälpa personal att uppnå förbättrad effekt av sin feedback, stärka samtalet i klassrummet, fördjupa lärandet genom bättre frågeteknik, förflytta elever från ytligt till mera djuplodande lärande, och stärka både kollektiv och individuell självförmåga/Efficacy.

Vad händer i slutet av en CLP?

Redan från start är vårt mål att fasa ut oss själva ur den process vi är med och startar. Vi vill hjälpa er att skapa er egen kapacitet så att ni inte längre behöver externt stöd för att utmana, engagera och uppmuntra. Därför utbildar vi coacher/handledare för att driva processen. Vi ger också stöd till era ledare att styra CLP:n, så att er förbättrade, kollektiva självförmåga/Efficacy leder till fortsatt hållbara förbättringar, även i vår frånvaro.

Vem kan jag prata med om CLP?

Någon från vårt Challenging Learning-team ser fram emot att prata med er om en CLP och översänder gärna ett förslag baserat på er kontext, era ambitioner och budget. Vi kan också skapa kontakt med någon som redan startat en CLP. Ring eller maila oss så tar vi hand om resten.

https://www.youtube.com/watch?v=k5-qmAZanqs&feature=youtu.be

Introduktion till Challenging Learning Process (Utmanande lärprocess)

Av Martin Renton, Director of Consultancy & Evaluation

Play Video
https://www.youtube.com/watch?v=k5-qmAZanqs&feature=youtu.be
Introduction to the Challenging Learning Process

By Martin Renton, Director of Consultancy & Evaluation

Play Video

Nästa steg

Alternativen vi kan erbjuda inför nästa steg inkluderar:

PRATA MED OSS …

Vi tar kontakt med er via telefon eller videolänk för att svara på era frågor

PRATA MED ANDRA

Vi sätter er i kontakt med någon som redan är med i en pågående CLP för att ge er möjlighet till ett perspektiv inifrån en process

SÄND ETT FÖRSLAG

Vi översänder ett detaljerat utkast till förslag, som visar omfattningen av vårt stöd och vilka kostnader som finns

PERSONLIGT MÖTE

Vi arrangerar ett personligt möte mellan oss och era beslutsfattare

STUDIERESA

Vi organiserar en studieresa för er och era medarbetare med möjlighet att besöka några skolor eller kommuner som redan är inne i en pågående CLP

PRATA MED OSS OM CLP

Stronger Learning for Stronger Lives

Skapa kontakt

Stronger Learning for Stronger Lives